Algemene verkoopvoorwaarden

Tussen

LuxyDogs by Sébastien Vander Steene srl (Sylvie Depuydt) met ondernemingsnummer BE0886149636 en maatschappelijke zetel te Kloosterstraat 175A, 1700 Dilbeek Telefoon: 0032(0)493/333.558. E-mailadres: [email protected]. Hierna genoemd: LuxyDogs

En

Elke natuurlijke of rechtspersoon, privaat of openbaar, die een commerciële relatie met LuxyDogs wil aangaan. Hierna te noemen: de klant. Er werd als volgt afgesproken:

1. Bezwaar

Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld om de relatie tussen LuxyDogs en de klant te regelen in het kader van het verlenen van hondentrimmerdiensten, verzorging, “hondenuitlaten” (wandelingen), “hondenoppas” (dagopvang) en privépension voor honden, zoals evenals de verkoop van aanverwante producten.

2. Bestellen

Inschrijving op een dienst van LuxyDogs impliceert aanvaarding door de klant van al deze algemene voorwaarden. Ze worden op eenvoudig verzoek aan de klant ter beschikking gesteld en zijn toegankelijk via de site www.luxydogs.com.

De klant erkent dus kennis te hebben genomen van deze voorwaarden, ze zonder voorbehoud te aanvaarden en afstand te doen van zijn eigen voorwaarden.

Serviceaanvragen kunnen telefonisch worden doorgegeven via 0032(0)493/333.558.

LuxyDogs behoudt zich het recht voor om niet te reageren op een verzoek van een klant met wie een geschil bestaat met betrekking tot de betaling van een dienst of een eerdere bestelling.

3. Duur van het contract

Diensten worden op ad hoc basis uitgevoerd.

4. Prijs / Betaling

De getoonde prijzen zijn in euro inclusief btw. De tarieven zijn alleen geldig op de dag van de service en hebben geen effect voor de toekomst. De betaling van de diensten kan contant gebeuren of via verschillende elektronische betalingen zoals “Bancontact” of andere.

Geen enkele klacht zal een opschortende werking hebben op de betaling. Het niet tijdig betalen van enig aan LuxyDogs verschuldigd bedrag zal resulteren in de toepassing van een boete. Deze boetes zijn verschuldigd vanaf de dag na de vervaldag van de onbetaalde bedragen, zonder voorafgaande ingebrekestelling.

Tarieven en informatie op 0032(0)493/333.558 of via www.luxydogs.com

5. Plaatsen van interventie

In Kloosterstraat 175A, 1700 Dilbeek worden verzorging, verzorging, hondenoppas en privépension verzorgd.

6. Verplichtingen van LuxyDogs

LuxyDogs garandeert de klant dat alle verkochte producten en diensten in overeenstemming zijn met de geldende wet- en regelgeving.

Zo garandeert LuxyDogs en in het bijzonder dat de lokalen en gebruikte materialen dagelijks worden gedesinfecteerd.

De dienstverlening van LuxyDogs zal bestaan ​​uit trimmen, verzorgen, “dog sitting”, “dog walking” en een eigen pension voor honden.

Afhankelijk van de door de klant gekozen service en de conditie van de vacht van de hond, zijn de volgende services: baden, drogen, knippen, knippen, ontharen, trimmen, ontwarren, strippen, nagels knippen, oorsmeer (niet geïnfecteerd) …

Verschillende formules, met dien verstande dat de keuze en de prijs zowel afhangen van het ras en/of type dier (honden met dichte of dubbele haren hebben extra droogtijd nodig) als van de grootte, het gewicht, de vachtlengte en de algemene conditie bij aankomst zijn mogelijk.

In het kader van de dienstverlening verbindt LuxyDogs zich ertoe alles in het werk te stellen om het dier optimaal te verzorgen. Hij verbindt zich er dus toe zijn dienst volgens de regels van de kunst en op de best mogelijke manier uit te voeren. Bij poetswerkzaamheden worden de strengste hygiëneregels in acht genomen.

Aan de andere kant kan LuxyDogs de klant alleen een middelengarantie bieden in termen van effectieve verzorging voor zover het waarschijnlijk is dat bepaalde vlekken en sporen van vuil een abonnement op een bepaalde optie vereisen, die onderhevig zal zijn aan overfacturering. het is aan de klant om het scheren van het dier te accepteren of te eisen. De meerprijs wordt gespecificeerd voor aanvang van de trimbeurt en volgt de indicaties van het tarief van de salon.

Evenzo kan LuxyDogs de klant niet garanderen dat de verzoeken die het zal doen op het gebied van knippen hem volledige tevredenheid zullen geven, voor zover het uiteindelijke resultaat afhangt van verschillende factoren en in het bijzonder van de aard van het haar van het dier.

LuxyDogs behoudt zich het recht voor om de uitvoering van haar dienst te weigeren in geval van gegronde redenen en in het bijzonder, maar zonder dat deze voorbeelden uitputtend zijn, wegens twijfels over de gezondheidstoestand van het dier, indien het dier tekenen van gevaar vertoont, of indien het verzoek van de Klant exorbitant blijkt te zijn of niet in overeenstemming is met de ethiek van dierenverzorgers of LuxyDogs, of indruist tegen het dierenwelzijn.

7. Verplichtingen van de klant

De Klant verbindt zich ertoe LuxyDogs een gezond dier toe te vertrouwen, in volgorde van vaccins en antiparasitaire behandelingen, en geen enkel gevaar te vormen voor het personeel van LuxyDogs. In dit verband verklaart hij dat hij een verzekering heeft afgesloten die de door zijn dier veroorzaakte schade dekt. De Klant verbindt zich ertoe op de afgesproken dag en tijd aanwezig te zijn voor de poetsdienst van zijn dier en het bedrag van de dienst onmiddellijk te betalen.

LuxyDogs behoudt zich ook het recht voor om elk dier te weigeren in geval van een vertraging van meer dan 15 minuten op de afspraak, en bijgevolg kunnen boetes voor “gemiste afspraak” worden gefactureerd aan 50% van het huidige tarief. . Alle dieren dienen te worden opgehaald op het door uw trimster aangegeven tijdstip. In geval van een verzoek bij het maken van een afspraak kan hierop een uitzondering worden gemaakt.

Het dier moet bij aankomst aan de lijn worden gehouden (indien nodig gemuilkorfd) of in een transportbox worden geplaatst totdat het wordt teruggebracht. LuxyDogs kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade of ontsnapping van het dier als dit gebeurt voordat het is opgevangen. De Klant verbindt zich ertoe om vóór elke afspraak of aanvang van de dienst de algemene toestand van het dier, de pathologieën waaraan het kan lijden (hartaandoeningen, besmettelijke ziekten, enz.) en alle informatie die LuxyDogs nodig acht voor de doeleinden van zijn dienst aan te geven. (bijtgeschiedenis, huidproblemen, enz.).

De Klant erkent in dit verband dat LuxyDogs wettelijk verplicht is om het trimmen van een hond en/of enige andere hierboven beschreven dienst te weigeren, die lijdt aan een besmettelijke of besmettelijke ziekte of parasieten.

Indien het dier een (goedaardige) verwonding of een (niet-besmettelijke) ziekte heeft, zal de cliënt LuxyDogs hiervan op de hoogte stellen bij het maken van de afspraak, met name als het gaat om hartproblemen of problemen aan de wervelkolom die tot ernstige gevolgen kunnen leiden als de trimsalon niet is voorbereid ervoor.

Indien het dier een (goedaardige) verwonding of een (niet-besmettelijke) ziekte heeft, zal de cliënt LuxyDogs hiervan op de hoogte stellen bij het maken van de afspraak, met name als het gaat om hartproblemen of problemen aan de wervelkolom die tot ernstige gevolgen kunnen leiden als de trimsalon niet is voorbereid ervoor.

De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat bij het optreden van een ernstig gezondheidsprobleem tijdens de trimbeurt en/of andere hierboven beschreven diensten, LuxyDogs bevoegd is om het dier rechtstreeks naar de doorverwijzende dierenarts te brengen.

Evenzo aanvaardt de Klant dat LuxyDogs zich het recht voorbehoudt om de trimbeurt en/of andere hierboven beschreven diensten te onderbreken, indien deze gevaarlijk worden voor de gezondheid van het dier. De klant erkent volledig geïnformeerd te zijn dat, afhankelijk van de situatie, het dier dat wordt verzorgd en/of enige andere hierboven beschreven dienst kan worden gemuilkorfd en dat LuxyDogs zich ook het recht voorbehoudt om te weigeren het dier te ontwarren als deze operatie waarschijnlijk pijnlijk of pijnlijk is. stressvol voor het dier of gevaarlijk voor de trimster.

In het geval van een dier met een groot aantal ontwarbare knopen, wordt er hygiënisch gemaaid en wordt de service gefactureerd tegen het uurtarief.
Bij verzet van de klant zal LuxyDogs worden vrijgesteld van het uitvoeren van de door de klant gevraagde trimbeurt, die niettemin het bedrag van de dienst zal moeten betalen.

In het geval dat het dier hygiënisch moet worden geschoren, met name vanwege het slechte onderhoud van het dier door de eigenaar, erkent de klant zonder voorbehoud dat de verantwoordelijkheid van LuxyDogs niet kan worden ingeroepen in het geval van secundaire effecten (roodheid op de huid , jeuk etc.) en dat het de verantwoordelijkheid van de Klant is om het dier te beschermen tegen zon, wind, kou of enig ander element dat de goede gezondheid van het dier kan beïnvloeden en om het dier dagelijks te verzorgen.

Om trimmen in de best mogelijke omstandigheden en/of andere hierboven beschreven diensten mogelijk te maken, moet de klant ervoor zorgen dat het toevertrouwde dier gevoerd en gedrenkt is en zijn behoeften heeft gedaan vóór de trimbeurt en/of andere beschreven diensten boven. LuxyDogs behoudt zich het recht voor om producten voor veterinair gebruik te weigeren. Bij overtreding van deze algemene voorwaarden erkent de klant op de hoogte te zijn gebracht dat hij, indien nodig, de door LuxyDogs geleden schade moet vergoeden.

In ieder geval, als de dienst niet kan worden uitgevoerd door de klant (vb. de klant heeft niet aangegeven dat het dier aan een besmettelijke ziekte lijdt, enz.), zal de totale betaling voor de dienst van zijn.

8. Uitvoering van de dienst

De data van tussenkomst door LuxyDogs worden samen met de Klant en LuxyDogs bepaald.

In elk geval zal de datum en het tijdstip van de dienst afhangen van de beschikbaarheid van de partijen en het is aan de Klant om LuxyDogs ruim op voorhand aan te vragen voor alle diensten die verband houden met een bepaalde dag of evenement (huwelijk enz.). Voor elke nieuwe klant machtigt LuxyDogs zichzelf om een ​​aanbetaling te vragen als reservering voor de levering van diensten (er zijn verschillende betaalmiddelen beschikbaar). Zonder deze aanbetaling wordt de afspraak toegewezen aan een andere cliënt. In geval van no-show op de datum en het geplande tijdstip, zal de aanbetaling verloren gaan (behalve in geval van overmacht).

In geval van moeilijkheden die de klant of LuxyDogs ondervindt op de geplande dag van de trimbeurt, verbindt de in gebreke blijvende partij zich ertoe de andere partij op alle mogelijke manieren te informeren, ten minste 48 uur vóór de oorspronkelijk geplande datum.

Partijen verplichten zich dan om samen binnen een maand een nieuwe datum van levering te bepalen. Deze periode kan worden verkort of geëlimineerd als het uitstel van de servicedatum afkomstig is van LuxyDogs of de klant, in geval van klimatologische redenen (slecht weer, enz.) of overmacht die het onmogelijk maken om de service uit te voeren. Partijen kunnen in dat geval geen aanspraak maken op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook.

In het kader van het bepalen en uitvoeren van de dienstverlening is LuxyDogs operationeel van maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot 18.00 uur. Elke interventie die buiten deze dagen en tijden wordt aangevraagd en uitgevoerd, kan ertoe leiden dat de klant te veel wordt aangerekend, in overeenstemming met de prijsvoorwaarden.

9. Consumentenrechten

De klantendienst van deze site is bereikbaar van maandag tot en met zaterdag, van 9u tot 18u, op volgend telefoonnummer 0032(0)493/333.558, per e-mail op volgend adres [email protected].

10. Aansprakelijkheid

LuxyDogs is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene verkoop- en servicevoorwaarden. Deze aansprakelijkheid kan echter niet worden ingeroepen in geval van overmacht, het optreden van een gebeurtenis die toe te schrijven is aan de klant of enig ongemak, onvoorziene en onoverkomelijke schade inherent aan het gebruik van het internetnetwerk, met name een onderbreking van de dienst, een inbraak van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen.

11. Herroepingsrecht

In overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen beschikt de klant over een herroepingstermijn van 14 dagen vanaf het sluiten van het contract om zijn herroepingsrecht uit te oefenen zonder opgave van redenen of boetes, met uitzondering van de kosten. zijn bezorgd. Het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend door contact op te nemen met LuxyDogs via e-mail of telefoon.

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht binnen de bovengenoemde periode, worden alleen de prijs van het (de) gekochte product(en) en de verzendkosten terugbetaald, waarbij de retourkosten voor rekening van de klant blijven.

12. Intellectuele eigendom

De op de site luxydogs.com aanwezige elementen, zoals teksten, afbeeldingen, foto’s, illustraties en logo’s, zijn beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Elke reproductie, wijziging of ongeoorloofd gebruik van deze elementen is ten strengste verboden.

13. Persoonsgegevens

De informatie die door LuxyDogs wordt verzameld in het kader van de dienstverlening, wordt verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. De klant heeft het recht om gegevens over hem in te zien, te wijzigen, te corrigeren en te verwijderen door contact op te nemen met LuxyDogs.

14. Geschillen

Deze algemene verkoop- en servicevoorwaarden zijn onderworpen aan de wet die van toepassing is in het land van LuxyDogs. In geval van een geschil zal vóór elke gerechtelijke procedure naar een minnelijke schikking worden gezocht. Bij gebreke van een minnelijke schikking zijn alleen de bevoegde rechtbanken van het land van LuxyDogs bevoegd om het geschil te beslechten.